Divendres, 19 De Juliol De 2019
Plaça de la Bassa, 10, Alfés - 25161
Telèfon: 973136005 
Fax: 973136007

Novetats

13/03/2012

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries (en endavant NNSS) d’Alfés pel reajust de les distàncies de protecció als camins.


EDICTE

El Ple de lAjuntament dAlfés en sessió de data 7 de març de 2012, i en relació a la modificació 1/2012 de les NNSS dAlfés , va acordar suspendre la tramitació i latorgament de llicències a tot el terme municipal dAlfés classificat com a sòl no urbanitzable  fins laprovació definitiva de la present modificació puntual o un termini màxim de dos anys. Malgrat això, es podran atorgar llicències durant el termini de suspensió, si aquetes estan fonamentades en el règim urbanístic vigent i son compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, sempre i quan els canvis proposats no posin en risc daplicació el nou planejament una vegada aprovat definitivament.

A lexpedient sincorpora el plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, el qual queda a disposició del públic a les oficines de lAjuntament durant de tot el termini de la suspensió.

Contra aquest acord, per tractar-se dun acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que lha dictat, en el termini dun mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 Alfés, 13 de març de 2012.

Lalcalde.

Hilari Guiu Sentís.


Informació addicional


Mapa Web