Divendres, 19 De Juliol De 2019
Plaça de la Bassa, 10, Alfés - 25161
Telèfon: 973136005 
Fax: 973136007

Novetats

13/03/2012

Reglament per a l’ús i defensa dels camins i vies rurals d’ Alfés


EDICTE

Aprovat inicialment el Reglament per a lús i defensa dels camins i vies rurals d Alfés , mitjançant acord plenari adoptat el dia 7 de març de 2012, i de conformitat amb el que disposa l' article 63.2 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s' aprova el Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i altra legislació concordant, se sotmet a informació pública i audiència dels interessats, a lefecte que, dins del termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent a la seva publicació, es presentin totes aquelles reclamacions i suggeriments que considerin oportunes.

 Les reclamacions es podran presentar durant l' esmentat període, en la Secretaria de l' Ajuntament dAlfés, en horari doficina, on es podrà consultar l' expedient.

 Alfés, 13 de març de 2012.

LAlcalde

Hilari Guiu Sentís.


Informació addicional


Mapa Web