Dissabte, 16 De Desembre De 2017
Plaça de la Bassa, 10, Alfés - 25161
Telèfon: 973136005 
Fax: 973136007

Edictes

16/07/2015

Edicte d'informació pública i veïnal granja Avícola Ros Hervera SCP


EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I VEÏNAL En data 5 de desembre de 2014, l’empresa AVÍCOLA ROS HERVERA SCP, amb CIF J25708892, ha sol.licitat a l’OGAU autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental per a l’ampliació de l’explotació avícola d’engreix (existent) i construcció d’un magatzem que s’ha d’ubicar a la parcel•les 32-135* (ref concentració parcel•laria) del polígon 501 (paratge La Sardera) amb referència cadastral 25014A001004430000QA, d’aquest municipi. D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte de l’activitat se sotmeten a informació pública i veïnal per un termini de 10 dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació a la Secretaria d’aquest ajuntament, situat a la Plaça la Bassa. núm. 10, en horari d’oficina, i a la pàgina web www.alfés .cat i formular les al•legacions que estimin oportunes. Alfés, 16 de juliol de 2015. Hilari Guiu Sentís. Alcalde
Mapa Web